Sunday, Nov 19, 2017

 

Datablad på produkter fra Møretyri AS

 

Moretyri Tommerolje-1 copy Moretyri Tjarebeis-1 copy
Moretyri Terrasseolje-1 copy Spesialolje for brent treverk-1
Tyrill Interiorolje-1 Linomal Ekte Linoljemaling eksterior-1 copy
Linomal Ekte Linoljemaling interior-1 MoretyriBoat1Grunning
MoretyriBoat2Topp MoretyriBoatTyri
Adel Linoljesape
labeltretjare
LabelSinktjre
bryggeolje
 

 

 

 

På grunn av tjære- og terpentininnhold

i noen produkter er disse produktene merket slik:

exclam10x10 Advarsel
Faresetninger
Acute Tox. 4: H302 Skadelig ved svelging.
Acute Tox. 4: H312 Skadelig ved hudkontakt.
Skin Irrit. 2: H315 Forårsaker hudirritasjon.
Skin Sens. 1: H317 Kan gi en allergisk hudreaksjon.
Eye Irrit. 2: H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.
Acute Tox. 4: H332 Skadelig ved innånding.
STOT SE 3: H335 Kan forårsake åndedrettsirritasjon.
Aquatic Chronic 3: H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Sikkerhetssetninger
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.